Utfasing av freon (R22) og HFK-gasser

Under klimamøtet i Rwanda den 10. til 14. oktober 2016 ble 197 land enige om å redusere den globale bruken av de sterke HFK-klimagassene.

Faser ut freon (R22) og HFK-gasser (hydrofluorkarboner)

Norge har vært en pådriver for å få til en internasjonal avtale om å redusere bruken av de sterke klimagassene HFK. Avtalen ble i oktober ferdigforhandlet i Kigali i Rwanda, der klima- og miljøminister Vidar Helgesen representerte Norge.

Konvertering av eksisterende R22 anlegg til HFK-gass (hydrofluorkarboner) er mulig men ikke fremtidsrettet. Myndighetene og EU har startet en utfasingsplan av HFK, samt satt et miljøgebyr på utslippene (mer enn 1000 kroner per kilo). Naturlige gasser som CO2, og ammoniakk er derfor mer fremtidsrettet.

197 land er blitt enige om å redusere den globale bruken de sterke HFK-klimagassene som blant annet brukes i luftkjølingsanlegg (air-condition), frysebokser i butikker og i større kjøleanlegg over hele verden.

Regjeringen: Ny avtale skal redusere bruk av sterke klimagasser

Les også klima- og miljøministerens innlegg i VG: Frysedisken skader klimaet 

Myndighetskrav

Tradisjonelt er kystfiskefartøyenes kuldebehov dekket av eldre R22-anlegg (freon), og NH3-anlegg (ammoniakk). Kuldemediet R22 har tidligere vært benyttet i store deler av kystflåten.

På grunn av sin negative innvirkning på ozonlaget ble det i Norge fra 1. januar 2015 forbudt å etterfylle kuldeanlegg med kuldemediet R22.

Kommersielt tilgjengelige alternativer til R22 er CO2, HFK som benyttes i de fleste mindre kuldeanlegg og NH3 (ammoniakk) som benyttes i større industrielle anlegg.

Reduserer drivhuseffekt

Jevnlig skjer det uunngåelige og utilsiktede lekkasjer av drivhusgasser fra kuldeanlegg, noe som medfører at en årlig må etterfylle store mengder kuldemedium.

De ulike drivhusgassenes effekt på miljøet måles i GWP-verdi (global warming potential - global oppvarming) og ODP (ozone depletion potential - fortynning av ozonlaget).

Sammenlignet med CO2 er freon (R22) 1700 ganger mer skadelig for miljøet med tanke på drivhuseffekten, men er først og fremst skadelig på grunn av negativ effekt på ozonlaget.

Med en GWP på 3922 er HFK (R404a) også risikofylt med tanke på de langsiktige negative miljøpåvirkningene, altså 3922 ganger mer skadelig enn CO2 i forhold til drivhuseffekt.

CO2 har GWP på 1 har ingen negativ effekt på ozonlaget da CO2 som benyttes er industriavfall fra annen industri, og sammenlignet med freon er CO2 også en rimeligere gass i innkjøp.

Miljøvennlige klima- og varmeløsninger fra Kuldeteknisk 

Montrealprotokollen

Det internasjonale samarbeidet om beskyttelse av ozonlaget startet med Wienkonvensjonen i 1985. To år senere ble Montrealprotokollen undertegnet. Over 98 prosent av de ozonreduserende stoffene er faset ut etter at avtalene ble underskrevet.

Les mer om Montrealprotokollen på Miljøstatus.

Andre relevante lenker:

 

 

Klima- og miljøminitet Vidar Helgesen i Kigali, Rwanda. Foto: Jo Randen.