Forventningene er innfridd

Mer effektive og lønnsomme

Forventningene er innfridd

(Tromsø, 2. februar 2016) Kuldeteknisk og Nordic wildfish har lykkes med utviklingen av en unik fryseteknologi for fiskeflåten. Nå er begge klare til å gå ut i markedet – Kuldeteknisk med teknologien, og Nordic wildfish med fisk av aller høyeste kvalitet.

De har bygget og prøvd ut et fullskala pilotanlegg hvor CO2 er benyttet som kuldemedium om bord i frysetråleren MTr. ”Roaldnes”. Anlegget har blitt ekstra godt instrumentert, og driftsdata er analysert kontinuerlig under uttesting ved kai i 2014, og ved full drift og fiske siden mars 2015.

– Både vi og rederiet er svært fornøyde med resultatene, og er klare for å ta i bruk teknologien kommersielt, sier Frode Berg. Han er teknisk leder i Kuldeteknisk.

Det er Kuldeteknisk som har utviklet innfrysningsanlegget. Berg forteller at prosjektet har fått stor oppmerksomhet fra kystfiskeflåten, spesielt på grunn av at innfrysningskapasiteten har økt med 25 prosent.

Betydelige gevinster

Rederiet har oppnådd betydelige gevinster i form av reduserte utslipp av skadelige gasser til miljøet, forbedret driftsøkonomi, samt plassbesparelser på grunn av økt innfrysningskapasitet.

– Dette startet som et miljøteknologiprosjekt, men det er klart at det har utviklet seg til å bli et prosjekt som gjør oss mer effektive og lønnsomme i vår drift. Ikke minst gjør det oss i stand til å forsyne fisk av aller høyeste kvalitet til våre kunder internasjonalt – året rundt, sier Tore Roaldsnes, daglig leder i rederiet Nordic wildfish.

Bedre kvalitet – mindre svinn

Nordic wildfish erfarer betydelige kvalitetsforbedringer og redusert svinn som en konsekvens av raskere innfrysing (lavere frysetemperaturer i fryseanlegget – minus 50 grader nå, mot minus 37 grader tidligere), og raskere avriming.

– Med topp kvalitet i alle ledd har vi mulighet til en varestrøm uten svinn, noe som både gir en økonomisk og etisk gevinst, sier Roaldsnes.

– Vi budsjetterte ikke inn en kvalitetsforbedringsgevinst i prosjektets lønnsomhetskalkyle, men vi tar prøver av alle partiene våre for intern kvalitetskontroll, og for dokumentasjon ved auksjoner. Blant annet tester vi ut graden av cellesprengning nå kontra tidligere innfrysningsmetoder, og vi konstaterer at raskere innfrysing med lavere frysetemperatur har gitt bedre kvalitet.

Tore Roaldsnes i Nordic wildfish sier at de også kan dokumentere at det går vesentlig raskere med avriming av fisken når den skal ut av platefryserne, og at dette er med på heve kvaliteten på produktet ytterligere.

– Det går tre ganger kjappere med avriming med CO2-anlegget, enn med freon og ammoniakk. Dermed går det raskere å få løs fisken fra platefryserne, og en unngår koking og misfarging av hinnen på fisken, sier Roaldsnes.

Energieffektiv

I følge en studie (Prosjektrapport pelagisk industri studie for muligheter med dagens teknologi Øystein Dale, COWI AS 2.1.2006) står kuldeprosessene for opp til 64 prosent av energiforbruket knyttet til prosessering om bord i en frysetråler, eller om lag syv prosent av det totale drivstofforbruket om bord. Energien produseres i all hovedsak av dieselgeneratorer, som igjen står for miljøskadelige utslipp og miljøpåvirkning.

Nordic wildfish hadde et mål i prosjektet å dokumentere energieffektivisering knyttet til økt innfrysningskapasitet, og energioptimalisering.

– Når det gjelder energioptimalisering så kan vi med det nye systemet til en hver tid tilpasse frysekapasiteten til kjølebehovet, noe som reduserer energiforbruket med opptil 50 prosent ved lav last. Med denne teknologien har vi altså redusert det totale drivstofforbruket knyttet til prosessering om bord med ti prosent, forklarer Tore Roaldsnes.

Økt miljøbeskyttelse

Sammenlignet med andre gasser er CO2 et svært miljøvennlig kuldemedium. Derfor har et av delmålene for prosjektet vært å skape aksept for bruk av CO2 innfrysningsteknologi i fiskeflåten.

– For uinnvidde kan kanskje CO2 høres ut som en lite miljøvennlig løsning, da CO2 vanligvis forbindes med drivhusgasser og utslipp i atmosfæren som bidrar til global oppvarming, men saken er at vi benytter CO2 som i utgangspunktet er industriavfall. Dette er derfor en form for CO2 lagring, sier Frode Berg i Kuldeteknisk.

– CO2 brukt som kuldemedium er et naturlig, robust, veltestet og miljøvennlig alternativ. CO2 er heller ikke brennbart, og det er ikke giftig ved moderate konsentrasjoner, legger Berg til.

Plassbesparende

Anlegget ble bygd på Kuldeteknisk sitt verksted i Tromsø for så å bli transportert til verftet for innmontering.

– Dette har gjort det mulig å bygge om båten på relativt kort tid. Anlegget som er montert om bord i MTr. ”Roaldnes” er svært kompakt. Det ville ikke vært mulig å montere et anlegg med tilsvarende kapasitet, men med en annen teknologi uten å måtte bruke mer plass om bord, sier Helge Hansen som var prosjektleder for Kuldeteknisk på Roaldnes-prosjektet.

På søk etter alternativer

Tradisjonelt er kystfiskefartøyenes kuldebehov dekket av eldre R22-anlegg (freon), og NH3-anlegg (ammoniakk). Kuldemediet R22 har tidligere vært benyttet i store deler av kystflåten.

På grunn av sin negative innvirkning på ozonlaget ble det i Norge fra 1. januar 2015 forbudt å etterfylle kuldeanlegg med kuldemediet R22. I søken etter alternativer har Nordic wildfish i tillegg til CO2, sett på to andre kommersielt tilgjengelige alternativer; nemlig HFK (hydrofluorkarboner) og NH3 (ammoniakk).

– Bakgrunnen for at vi i det hele tatt begynte å se på bruk av CO2 som kuldemedium var altså et myndighetskrav om at siste påfyllingsdag var ved sist årsskifte. Og da måtte vi skaffe oss et nytt kuldeanlegg, sier Roaldsnes.

Reduserer drivhuseffekt

Jevnlig skjer det uunngåelige og utilsiktede lekkasjer av drivhusgasser fra kuldeanlegg, noe som medfører at en årlig må etterfylle store mengder kuldemedium. De ulike drivhusgassenes effekt på miljøet måles i GWP-verdi (global warming potential – global oppvarming) og ODP (ozone depletion potential – fortynning av ozonlaget).

Sammenlignet med CO2 er freon (R22) 1700 ganger mer skadelig for miljøet med tanke på drivhuseffekten, men er først og fremst skadelig på grunn av negativ effekt på ozonlaget. CO2 har ingen negativ effekt på ozonlaget, og sammenlignet med freon er CO2 også en rimeligere gass i innkjøp.

Ett av alternativene Nordic wildfish har vurdert er HFK-gasser, som er mye benyttet i varmepumper og luftkondisjoneringsanlegg, men konkluderte raskt å ikke gå for dette alternativet.

– Konvertering av eksisterende anlegg til HFK-gass kan medføre et kapasitetstap på opptil 20 – 30 prosent, samt at myndighetene har satt et miljøgebyr på utslippene (mer enn1000 kroner per kilo). Med en GWP på 3200 er HFK (R404a) også risikofylt med tanke på de langsiktige negative miljøpåvirkningene, altså 3200 ganger mer skadelig enn CO2 i forhold til drivhuseffekt, forteller Roaldsnes.

Økt sikkerhet for mannskapet

Han sier at utenom CO2, så har det mest nærliggende alternativet vært å benytte ammoniakk.

– Men dette er utfordrende blant annet på grunn av at det er giftig, det lukter fryktelig, og ikke minst en helse-, miljø- og sikkerhetsutfordring for mannskapet om bord. På grunn av at ammoniakk er eksplosjonsfarlig må man bygge et eget rom om bord for kuldeanlegget, med adskilte skott og egen ventilasjon. Det er ikke mulig på så små båter som dette. Når en håndterer ammoniakk må en også ha på seg drakter og

masker for å unngå å komme i kontakt med ammoniakk på huden. Det svir og klør på de mest utrolige plasser, sier Tore Roaldsnes.

CO2 er ikke brennbar eller eksplosiv, og sammenlignet med ammoniakk i en lavere fareklasse. Det gjør at gamle freonanlegg kan erstattes uten kostbare og plasskrevende ombygginger av båten.

Utprøvd teknologi

– Nå har vi fått anlegget til å kjøre og gå, og det har det gått over all forventning. Når det er sagt så var det å tenke tanken på å være første i verden til å gjøre noe sånt ganske krevende i starten. Derfor var det betryggende at Kuldeteknisk hadde levert lignende anlegg tidligere, sier Roaldsnes.

Utviklingsarbeidet er en videreutvikling av et prosjekt der CO2 benyttes i RSW- anlegg (Refrigerated SeaWater) for nedkjøling av sjøvann. Allerede i 2007 bygde og leverte Kuldeteknisk sitt første kuldeanlegg basert på CO2, og har siden utviklet og levert en rekke anlegg basert på dette kuldemediet.

Klar for mer

I tillegg til frysetråleren MTr. ”Roaldnes”, som nå er ombygget med et fullskala CO2 kuldeanlegg, har Nordic wildfish tre båter med R22 anlegg. Rederiet er svært interessert å erstatte disse med CO2-anlegg.

– Vi kommer ikke til å benytte andre kuldemedier fra nå. Vi bruker det mer energieffektivt, det er plassbesparende, vi får mer ut av platefryserne, og våre kunder kan nyte godt av fisk av aller høyeste kvalitet – året rundt, avslutter Tore Roaldsnes i Nordic wildfish.

Om utviklingsprosjektet

Nordic wildfish er en strategisk samarbeidspartner i utviklingsprosjektet som er delfinansiert gjennom Innovasjon Norges program «Utvikling av miljøteknologi». I tillegg til å være med på testing av anlegget er de også bidragsytere til å definere behov og krav.

Utviklingen ble satt i gang etter at rederiet henvendte seg til Kuldeteknisk for å videreutvikle og teste teknologi som kan tilfredsstille rederiets og næringens behov for en miljøvennlig og energieffektiv innfrysning av fisk.

Utviklingsleder i Kuldeteknisk, Yves Ladam har jobbet med utvikling av denne teknologien i flere år.

– Det har vært et krevende prosjekt som vi har jobbet med over lang tid. Derfor er det fantastisk å kunne vise til de gode resultatene og fornøyde fiskere, sier Yves, som blant annet har bakgrunn som forsker ved Sintef.

Han forteller at Kuldeteknisk allerede er i gang med videreutvikling og ytterligere effektivisering av anleggstypen.

Kuldeteknisk er en av landet største entreprenører innen kuldetekniske løsninger.

Nordic wildfish er et av de største fiskeriselskaper i Norge. De er tidligere kjent som Roaldnes, og ble etablert i 1890.

Det går vesentlig raskere med avriming av fisken når den skal ut av platefryserne om bord i frysetråleren MTr. ”Roaldnes”. Dette er med på heve kvaliteten på produktet ytterligere.